Hofleverencier

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Acket

Als ruim 130 jaar oud zelfstandig familiebedrijf vindt Acket drukkerij kartonnage bv het vanzelfsprekend dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een vast onderdeel vormt van haar bedrijfsvoering. De speerpunten daar in zijn; People – Planet – Profit.

People

Goede arbeidsomstandigheden en veiligheid zijn zaken die door Acket als cruciaal worden gezien. Acket laat al jaren haar RI&E extern auditen met goede beoordelingen als gevolg. Daarnaast participeert de KAM- manager van Acket actief in het overleg inzake de brancheontwikkeling op ARBO gebied.

Arbeidsparticipatie van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt is iets wat bij Acket al vele jaren is ingeburgerd. Via Sociale Werkvoorziening zijn diverse mensen bij Acket gedetacheerd maar ook heeft Acket, zelfs op sleutelposities, een aantal medewerkers met beperkingen in vaste dienst en zulks naar volle tevredenheid van beide partijen.

Acket hecht grote waarde aan goed opgeleid personeel. Onder het motto “een leven lang leren” krijgen de medewerkers regelmatig scholing aangeboden, op het eigen vakgebied evenals daarbuiten. Een geheel eigen systeem met lesmodules is hiervoor beschikbaar. Een interne coach begeleidt cursisten en neemt toetsen af. Verworven competenties worden middels certificaten vastgelegd.

Op internationaal niveau heeft Acket veel aandacht voor en betrokkenheid bij de Stichting IMBA in Zimbabwe waar voor vele weeskinderen een vervangend tehuis met goede infrastructuur en opleidingsmogelijkheden worden geboden. Donaties ter gelegenheid van feest of jubileum of in plaats van relatiegeschenken zijn regelmatig aan de orde.

Naast aandacht voor goede arbeidsomstandigheden is er ook op ander gebied veel aandacht voor de medewerkers. Er is een bloeiende personeelsvereniging, er worden regelmatig activiteiten door en voor de medewerkers georganiseerd. Daarnaast bestaat de vereniging O.P.A. (Oud Personeel Acket), waardoor gepensioneerde medewerkers nog jarenlang een binding houden met het bedrijf en een sociaal platform met betrekking tot oud-collega’s hebben.

Planet

Al sinds 1993 is Acket op milieugebied volgens de hoogste norm welke voor haar activiteiten geldt gecertificeerd, thans ISO 14001. Bij milieucontroles door overheidsinstanties scoort Acket altijd zeer positief. In de afgelopen jaren is veel tijd en energie gestoken in het reduceren van het gebruik van oplos- en reinigingsmiddelen en wordt het programma regelmatig getoetst op de laatste stand der techniek.

Ook qua energiegebruik wordt continue naar ontwikkelingen qua besparingsmogelijkheden gekeken en waar realistisch worden deze toegepast.

Restanten grondstoffen en tijdens het proces ontstane afvalstromen worden, waar mogelijk, hergebruikt of ter recycling aangeboden. Restafval wordt via goedgekeurde aanbieders, vernietigd, waar mogelijk met opwekking van energie.

Profit

De directie van Acket vindt het van belang niet alleen het eigen bedrijf te dienen, maar tevens haar verantwoording in brancheorganisaties en diverse maatschappelijke en technologische fora te nemen. Organisaties waarin de directieleden als bestuurslid zitting hebben, zijn o.a. ECMA Nederland, IPG, Kartoflex en stichting Papier Recycling Nederland.

Naast zaken op nationaal niveau speelt ook de plaats in de samenleving van Oss een belangrijke rol. Acket draagt haar steentje bij aan de gemeenschap door deel te nemen in vele organisaties die streven naar verbetering van het leefklimaat. Tevens wordt een aantal lokale goede doelen en verenigingen gesponsord.

Acket streeft er naar om een gezond en stabiel bedrijf te zijn, met eveneens een gezonde rentabiliteit die continuïteit mogelijk maakt. Dit stelt ons in staat om de zelf gekozen rol in de maatschappij te blijven vervullen.

Oss, februari 2015


sedexAcket is aangesloten bij Sedex. Een organisatie die zich inzet voor een duurzame, ethisch verantwoorde supply chain.

 

UdenAcket neemt deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in Ziekenhuis Bernhoven. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

http://www.bernhoven.nl/BeterBoek